×

FORGOT YOUR DETAILS?

Factura electrònica

Una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper: és un justificant del lliurament de béns o la prestació de serveis.

Funcionalitats i serveis

  • Gestionem els teus serveis de factura electrònica.
  • Les factures, en general, i les factures electròniques, en particular, estan regulades pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
  • Totes les factures, siguin electròniques o en paper, han de garantir: la llegibilitat de la factura, la seva autenticitat (és a dir, garantir la identitat de l’obligat a la seva expedició i de l’emissor de la factura, que poden ser la mateixa persona) y la integritat del contingut de la factura (és a dir, garantir que el seu contingut no ha estat modificat).

Percentatges d'execució associats a les fases

  • Primera: 70%
  • Segona: 30%

Import màxim de l'ajuda

0 < 3 empleats: 1.000€ (inclòu 1 usuari)
3 < 9 empleats: 2.000€ (inclòu 3 usuaris)
10 < 50 empleats: 2.000€ (inclòu 3 usuaris)

Solucions Infoactiva't compatibles amb l'ajuda:

Programes d'Informàtica 3: GESCO3, TERVEN3, FINCA3, HOTEL3, RESTA3.

TOP