Aigües d’Osona

Des de fa anys el Consell Comarcal d’Osona, per delegació dels ajuntaments, ha anat assumint la responsabilitat de la gestió, el funcionament, la millora i la planificació de l’abastament d’aigua en alta a la comarca, tasca que duu a terme a través de l’ens Aigües d’Osona, SA.